Competentiegericht onderwijs

Een onderwijsklimaat dat stimulerend is voor alle leerlingen

 

De taak waar een schoolteam voor staat, is het bieden van een onderwijsklimaat dat stimulerend is voor alle leerlingen. Er is een werkwijze nodig waarin taakgericht gedrag wordt bevorderd, de ontwikkeling wordt gestimuleerd en succeservaringen worden geboden, ook aan leerlingen die problemen in hun gedrag laten zien. Een werkwijze die hiervoor gebruikt kan worden is ‘competentiegericht werken’. Bij competentiegericht werken wordt gewerkt aan het ontwikkelen van competenties. Van een competentie spreken we wanneer de leerling over voldoende vaardigheden beschikt om taken waar hij in de schoolsituatie mee geconfronteerd wordt adequaat te kunnen vervullen; taken en vaardigheden zijn in evenwicht.

WAT

Bij de leerkracht is er sprake van competentie als hij over voldoende handelingsmogelijkheden beschikt om de competenties van de leerlingen positief te kunnen beïnvloeden. Om in het onderwijs passende ondersteuning te kunnen bieden is naast het maken van een overzicht van de vaardigheden die de leerling al laat zien en welke vaardigheden nog ontbreken, het van belang inzichtelijk te maken welke beschermende en belemmerende factoren in de leerling en in de omgeving een bijdrage kunnen leveren. Bij problematisch gedrag is er namelijk vaak sprake van een disbalans tussen taken/verwachtingen en vaardigheden; de balans zoals hierboven te zien is uit evenwicht.

DOELEN

Het is belangrijk om te observeren en analyseren wat een leerling goed kan, zodat vanuit deze competenties het vaardigheidsrepertoire uitgebouwd en verstevigd kan worden. Ook is het belangrijk voor de leerling en zijn omgeving om te weten wat hij moeilijk vindt en (nog) niet kan. Deze vaardigheden kunnen worden geoefend en (aan)geleerd of er wordt passende ondersteuning gevonden. Maar het kan ook duidelijk worden dat een leerling vanuit zijn problematiek bepaalde vaardigheden niet kán leren waarna gewerkt wordt aan alternatieve vaardigheden en/of aan acceptatie bij de leerling en zijn omgeving.

PRAKTISCH

Het doel bij competentiegericht werken op school is om gedurende het schooljaar de 3 fases te doorlopen die binnen deze wijze van werken worden gehanteerd:

Elke fase heeft specifieke doelen, specifieke activiteiten en specifieke interventies die ondersteund kunnen worden met een feedbacksysteem.

KANS kan u ondersteunen bij vragen en met praktische tips. Wij kunnen leerkrachten en IB’ers leren hoe je vanuit een bepaalde missie en visie een goede aanpak kunt kiezen en keuzes kunt maken.
Door observaties en kleine veranderingen kan (groots) positief resultaat geboekt worden!
Neem hiervoor gerust contact op met KANS.

VOOR WIE

Voor leerkrachten, IB’ers en schoolteams